ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
„О, НЕ!“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204475174, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1504, район „Средец”, ул. „Шипка” № 6, ет. 3, наричано по-долу за краткост “Администратор”, предоставящ услуги посредством електронен магазин GASTRONOMY, разположен на домейн https://gastronomy.bg, прилага в търговските си взаимоотношения с потребителите си настоящите правила за защита на личните данни.

ПРЕАМБЮЛ

Като администратор на лични дании, GASTRONOMY събира и обработва определена лична информация за физически лица, според описаните по-долу правила, които следва за защита на личните данни на потребителите, тяхното събиране, обработване, съхраняване и унищожаване.

ПРАВНА РАМКА
Администраторът събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на онлайн магазин www.gastronomy.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR.
Администраторът обработва лични данни на потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.
Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни, обект на незакономерно разкриване.

ЛИЧНИ ДАННИ
Администраторът изисква, събира и съхранява лични данни, които са свързани само с и ограничени до необходимото във връзка със съставянето на потребителски профил. Чрез регистрационна форма Администраторът събира следния тип информация: имейл, име, фамилия, телефонен номер и адрес за доставка.
Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни, не се предоставят на трети лица, с изключение на предоставянето на имейл и име на платформата MailChimp след изрично съгласие от страна на клиента. Администраторът не извършва трансфер на лични данни към трети държави.
Администраторът спазва принципите на добросъвестност, законосъобразност и прозрачност при обработване на лични данни. Администраторът се съобразява със съотносимостта на използването на лични данни спрямо целите на обработката им и свеждане до минимум на събираните данни.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът обработва лични данни на Потребителите за следните цели:
1. Доставка на стоки, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
2. Обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
3. Изпращане на важна информация във връзка с промени в правилата или изпращане на отговори на запитвания от онлайн платформата;
4. Маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
5. Рекламни цели -  нови продукти, начини на работа, събития, промоции на продукти, цени, рецепти, съвети, полезна информация, след изрично съгласие;
6. Защита на легитимните си интереси в изпълнение на задълженията си към държавни, административни и общински органи.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДОСТЪП
С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин чрез собствен профил или чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Потребителя се създава договорно отношение, на което основание се обработват лични данни на Потребителя – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил данните, които се обработват за Вас.
Всеки клиент чрез потвърждение дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на поръчка като гост в системата на GASTRONOMY.

КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Системата на GASTRONOMY позволява всеки Потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО “ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН”)
Всеки Потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне.
Ако има направена от Потребителя поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате “да бъдете забравен“, е при успешното завършване и заплащане на поръчката.
Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
С изтриване на личните данни на Потребителя, профилът му става неактивен. Потребителят ще можете да разглежда онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.
Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг може да бъде прекратено по всяко време по желание на Потребителя, чрез връзка с Администратора чрез имейл.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всеки Потребител има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в подходящ за четене формат.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът съхранява личните Ви данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина в платформата на GASTRONOMY. Данните на потребители, които са направили поръчка без регистрация се пазят за определен срок, с цел да бъде възможно следпродажбеното обслужване - време за доставка, възможност за рекламация и др. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажиментите, които има едната или двете страни по договора (поръчката) за период, не по-дълъг от необходимия за това. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 2 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

ТЕХНИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА
Администраторът въвежда и прилага необходимите мерки за гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 
В платформата GASTRONOMY Потребителят се задължава да предостави точна, вярна информация, както и да я подновява своевременно. Препоръчително е използването на сложни пароли и лична грижа за конфиденциалността на потребителското име и парола, с които се достъпват услугите на сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством профил на Потребител, последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез неговия профил. Чрез използването на сайта Потребителят се съгласява да вземе всички необходими мерки сигурността на паролата му да не бъде разкрита от трети лица. Ако Потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на профила му, е необходимо незабавно да информира Администратора за това.

НАРУШЕНИЯ. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯТА
Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които GASTRONOMY отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.
В случай на нарушение на сигурността на личните данните, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.


По всички въпроси във връзка с Вашите лични данни можете да се свържете с нас на адрес:
имейл:   info кльомба gastronomy точка bg

Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.