ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между „О, НЕ!“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204475174, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1504, район „Средец”, ул. „Шипка” № 6, ет. 3, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите на услугите, предоставяни от него посредством електронен магазин GASTRONOMY, разположен на домейн https://gastronomy.bg, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ.

(2) За да използват електронния магазин GASTRONOMY, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да имат навършени 18 години.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Търговеца: „О, НЕ!“ ООД
  2. Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1504, район „Средец”, ул. „Шипка” № 6, ет. 3
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: област София (столица), община Столична, София 1504, район „Средец”, ул. „Шипка” № 6, ет. 3
  4. Данни за кореспонденция: област София (столица), община Столична, гр. София 1504, район „Средец”, ул. „Шипка” № 6, ет. 3,e-mail: orders@gastronomy.bg, мобилен телефон 0885702410
  5. Вписване в публични регистри:

(1) Търговски регистър при Агенция по вписванията ЕИК 204475174

(2) Регистър в КЗЛД под идентификационен № 1436295 от дата 06.12.2017 като администратор на лични данни

  1. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

(2) Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

ІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 3. Настоящите Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ на електронен магазин GASTRONOMY. С натискане на бутона „поръчайте“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл. 4. С кликване върху бутона "поръчайте" ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната му "КОШНИЦА" – това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката си, от който момент договорът се счита за сключен.

 Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на избраните от него стоки и продукти, предлагани в електронен магазин GASTRONOMY, по следния начин:

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва регистрация в електронен магазин GASTRONOMY чрез предоставяне на необходимите данни. Той е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в срока по предходната алинея, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до профила му в електронен магазин GASTRONOMY.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ влиза в системата за извършване на поръчки в електронен магазин GASTRONOMY чрез идентифициране с имейл и парола или facebook login/профил.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира една или повече от предлаганите в електронен магазин GASTRONOMY стоки и продукти и ги добавя към виртуалната си "КОШНИЦА". ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира стоки и продукти от следните два раздела в електронен магазин GASTRONOMY:

  1. Раздел „РЕЦЕПТИ” – в този раздел ТЪРГОВЕЦЪТ предлага за закупуване продукти, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам да може да приготви избрано от сайта ястие. С доставката на закупените продукти ТЪРГОВЕЦЪТ ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ и рецепта за приготвяне на съответното ястие, както и други необходими предписания по негова преценка.
  2. Раздел „МАГАЗИН” – в този раздел ТЪРГОВЕЦЪТ предлага за закупуване стоки и продукти.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин на доставка и предоставя данни за извършването й.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин и момент за плащане на цената.

Чл. 6. ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с който потвърждава, че поръчката е получена.

ІV. ДОСТАВКА

Чл. 7. Доставката се извършва от ТЪРГОВЕЦА и е включена в цената на стоките и продуктите.

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира дата и часови диапазон за доставка, както и място за доставка. При посочени неверни или сгрешени данни за извършване на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора.

Чл. 9. Непосредствено преди да извърши доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ за напомняне.

Чл. 10. В рамките на срока за доставка ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка, ако се установи липса на складова наличност на заявените стоки и продукти. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон или имейл най-малко един час преди часовия диапазон за доставка. В случай, че стоките и продуктите са заплатени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между:
- възстановяване на платената от него сума или
- приспадане на платената сума от цената на нова заместваща поръчка, направена в срок до петнадесет календарни дни.

Чл. 11. Стоките и продуктите се предават на адреса за доставка, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, лично или на негов представител. При предаване на стоките и продуктите ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият представител подписват придружаващите ги документи. В случай че в срока за доставка ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения от него адрес или не си потърси в партньорските адреси доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и продукти и има право да задържи извършеното плащане. 

Чл. 12.  В електронен магазин GASTRONOMY ТЪРГОВЕЦЪТ  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр (съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите) за упражняване правото му на отказ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже:
- от направената поръчка чрез имейл и по телефон най-късно до 4 часа преди заявения часови диапазон за доставка. Ако до този момент има извършено плащане, то следва да бъде върнато от ТЪРГОВЕЦА на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 7 работни дни. Възстановяването на плащането става като ТЪРГОВЕЦЪТ използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин.  Ако до този момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил, той се освобождава от задължението си за плащане.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от вече направена доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да се откаже и да върне хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.
- във всички останали случаи, извън горепосочените, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за това ТЪРГОВЕЦА чрез имейл и по телефон. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки и продукти съобразно изискванията за съхранение, със запазен търговски вид и ненарушена опаковка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се договарят за срока и начина на връщане на получената доставка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи 20 лева на ТЪРГОВЕЦА за организационни разходи.

Чл. 13. В момента на получаване на доставката ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоките и продуктите със заявеното. При нарушения във външния вид на стоките и продуктите, възникнали при транспорта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да констатира това в присъствието на куриера и да се обърне към него за съставяне на протокол за увредена пратка.

Чл. 14. Рискът от повреда или загуба на стоките и продуктите се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката до посочения от него адрес за доставка. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на стоките и продуктите, след като те са били доставени в съответствие с договореното.

Чл. 15. Собствеността върху стоките и продуктите преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ с извършването на доставката в съответствие с договореното и след като ТЪРГОВЕЦЪТ е получил пълно заплащане за нея.

V.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. Посочените в електронен магазин GASTRONOMY цени на стоките и продуктите са крайни и са в български лева, с включени всички данъци и такси, както и цена за доставка.

Чл. 17. Начини на плащане:
-
система за електронни плащания ePay.bg
-
наложен платеж
-
с карта чрез виртуален ПОС терминал

VІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 18. ТЪРГОВЕЦЪТ събира минимален брой лични данни, за да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ качествено обслужване.

Чл. 19. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира защитата на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и без негово съгласие няма да ги преотстъпва на трети лица, освен в предвидените в закона случаи. Всяка предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация се обработва конфиденциално и в строго съответствие с националното и европейското законодателство.

Чл. 20. ТЪРГОВЕЦЪТ е регистриран в Комисията за защита на личните данни в България, която гарантира сигурността на информацията по всяко време.

VІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимата цена.

Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 23. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

Чл. 26. В случай на възникване на спор и непостигане на съгласие за разрешаване му по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. ТЪРГОВЕЦЪТ може да променя настоящите Общи условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 11декември 2017г.

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

 

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.